Strzelno, 26.06.2006r.

 
 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. Funduszy Europejskich i obrony cywilnejUrzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne : wyższe lub średnie

2. Wymagania dodatkowe : obsługa komputera

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : przygotowywanie i pilotowanie wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej i środków krajowych, prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz prowadzenie spraw z zakresu uczestnictwa gminy w związkach międzygminnych.

4. Znajomość przepisów: ustawa o stanie klęsk żywiołowych, ustawa o powszechnym obowiązku obrony, rozporządzenie w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość funduszy i programów operacyjnych.

5. Staż pracy: 6 miesięcy;

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) referencje;
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     9) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10.07.2006r.
                            

 

                                                                                                             .....................................................................

                                                                                                                                               (podpis )


Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. Funduszy Europejskich i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 10.07.2006r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl