Strzelno, 17.08.2006r.

 
Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelenie1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, 5 letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe: wskazane uprawnienia do eksploatacji sieci.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku : nadawanie ogólnych kierunków organizacyjnych i działalności w ramach obowiązujących przepisów i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładu, sprawowanie kontroli nad zakładem, czuwanie nad zabezpieczeniem mienia zakładu, decydowanie w sprawach osobowych pracowników oraz kierowanie całokształtem zagadnień związanych z przepisami kodeksu pracy.                                                                                       

4. Znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, kodeks pracy

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z      oryginałem;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) koncepcja funkcjonowania i rozwoju zakładu
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     9) oświadczenie o niekaralności;

     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 1.09.2006r.
 

                               

                                                                                                             Burmistrz Strzelna

                                                                                                                                         

Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zakładu  Energetyki Cieplnej w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 1.09.2006r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów  lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl