Strzelno, 12 stycznia 2007r. 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, roczny staż pracy, biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         zapewnienie sprawnej organizacji i obsługi biura Burmistrza i Sekretarza;

·        rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

·        organizowanie pracy centrali telefonicznej;

·        prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, wydawanie druków delegacji;

·        przyjmowanie interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków, kierowanie ich do Burmistrza, Sekretarza i kierowników referatów;

·        udzielanie informacji o sposobie załatwianiu spraw interesantów, kierowanie interesantów do odpowiedniego pracownika, udzielanie informacji o strukturze Urzędu;

4. Znajomość przepisów: Ustawa o samorządzie Gminnym, o pracownikach samorządowych, regulamin organizacyjny urzędu, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o opłacie skarbowej, instrukcja kancelaryjna;

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) referencje;
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     9) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 30.01.2007r.
 

                                                                                                             
                                                           Burmistrz Strzelna
                                                       mgr inż. Ewaryst Matczak

 


Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. obsługi sekretariat Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych  30.01.2007r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub pobrać pliki załączone pod niniejszym artykułem.