Strzelno, 12 marca 2007r.

 
 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. kadrowych

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne, wykształcenie minimum średnie, 6 miesięczny staż pracy (dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku)       

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: sporządzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, rozliczanie urlopów pracowników, wystawianie zaświadczeń pracownikom, wystawianie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/8b, PIT-40), przekazywanie akt osobowych zwalnianych i odchodzących na emeryturę pracowników do archiwum, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do Ubezpieczeń Społecznych, miesięczne rozliczanie składek ZUS pracowników, składanie deklaracji, korekcja błędów w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych do ZUS, wystawienie informacji Rp-7, rozliczanie składek na PFRON.

3. Znajomość przepisów: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisy prawa podatkowego w zakresie płac.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny; 
     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzonych
         za zgodność z oryginałem;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem ;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) referencje;
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     9) oświadczenie o niekaralności;

    10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 27 marca 2007r.
                            

                                                                                                                .....................................................................

                                                                                                      Burmistrz Strzelna
                                                                                                                 /-/
                                                                                                 mgr inż. Ewarsyt MatczakUwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. kadrowych w Urzędzie Miejskim w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 27 marca 2007

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2 lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl