<>

Strzelno, 18 lipiec 2007r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. księgowości

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

1. Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie ekonomiczne 1 rok stażu pracy (dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku)        

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prace pomocnicze przy opracowywaniu dokumentów finansowych, prowadzenie księgowości materiałowej, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, prowadzenie inwentaryzacji mienia gminnego, rozliczanie finansowe sołectw, prowadzenie ewidencji środków trwałych, obsługa programu księgowego.

 

3. Znajomość przepisów:  ustawa o rachunkowości,  o finansach publicznych, o opłacie skarbowej,

 

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem ;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) referencje;
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     9) oświadczenie o niekaralności;

    10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 3 sierpnia 2007r.
                           

      

                                                                                                             .....................................................................

                                                                                                                                                                                                          (podpis )

Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 3 sierpnia 2007r.

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2 lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl