Strzelno, 11.02.2008r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie


z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, nie karany sądownie, uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:  1 rok stażu pracy, prawo jazdy kategorii B, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem oraz kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

4. Znajomość przepisów: znajomość ustaw o strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeks wykroczeń, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 26.02.2008r.

                                 

 Burmistrz Strzelna

mgr inż. Ewaryst Matczak

 

                         
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika Straży Miejskiej  w Strzelnie Termin składania dokumentów aplikacyjnych 26.02.2008r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl