Strzelno, 12 maj 2008r.


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. inwestycji i funduszy europejskich

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe lub średnie (techniczne)

2. Wymagania dodatkowe: staż pracy 1 rok,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przygotowanie, nadzór i rozliczanie inwestycji gminnych,

- przygotowanie projektu planu inwestycyjno remontowego,

- nadzór i rozliczanie planowanych remontów budynków gminnych,

- zgłaszanie propozycji projektów kwalifikujących się do dofinansowania ze środków Unijnych,

- przygotowanie i składanie wniosków i aplikacji o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych i innych źródeł UE,

- wdrażanie, realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych i finansowanych ze środków zewnętrznych,

- współpraca z instytucjami przyznającymi środki z programów i funduszy,

 

4. Zakres posiadanej wiedzy: 

- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz znajomość prawa budowlanego,

- znajomość procedur administracyjnych,

- dobra znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- umiejętność obsługi komputera.
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) referencje;
     8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     9) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 26 maja 2008r.
                                

                                                                                                             Burmistrz Strzelna


Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. inwestycji i funduszy europejskich Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 26 maja 2008r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.strzelno.pl