Strzelno, 26.08.2008r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na stanowisko

Komendanta Straży Miejskiej w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, nie karany sądownie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, 5 letni staż pracy oraz nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kategorii B, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, ukończone szkolenie podstawowe strażników.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- organizowanie pracy oraz kierowanie Strażą Miejską w Strzelnie,
- realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o strażach gminnych i z innych przepisów związanych z pracą straży gminnych oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem,
-  bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym m.in. kierowanie wniosków o ukaranie do właściwych organów,
-  współpraca z przedstawicielami innych organów i policji w przedmiocie realizacji zadań oraz reprezentowanie Straży Miejskiej

 

4. Znajomość przepisów: znajomość ustaw o strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeks wykroczeń, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Straży Miejskiej w Strzelnie,

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                           

        stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10.09.2008r.

                                 

        
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej  w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 10.09.2008r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl