Strzelno, 26.08.2008r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, doświadczenie zawodowe min. 5 letni staż pracy w tym 2- letni na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko, niekaralność za przestępstwa umyślne.2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera, komunikatywność i skrupulatność, umiejętności organizacyjne.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- zarządzanie całokształtem działalności ośrodka kultury,

- administrowanie budynkami,

- organizowanie imprez kulturalnych,

- samodzielna gospodarka finansowa w ramach przekazywanych środków.

 

4. Znajomość przepisów: znajomość przepisów ustaw prawo zamówień publicznych oraz organizowanie i prowadzeniu działalności kulturalnej. 


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania MGOKiR w Strzelnie,

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10.09.2008r.

                                 

                          
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora MGOKiR w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 10.09.2008r.”

 na adres: Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl