OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 13, ust. 1 art. 27, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.) oraz § 1, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r.)

 

 Burmistrz  Strzelna

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej z możliwością zabudowy w Strzelnie

  

Lp.

Numer działki

Pow. działki w m2

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie      w planie

Cena wywoławcza w zł.

 

Wadium   w zł.

1

 270/4

1572

1211

Strzelno

ul. Miradzka 3

 Działka niezabudowana znajduje się za posesją

budynku wielorodzinnego wjazd z drogi wewnętrznej gminnej

 

Brak planu zagospodarow. przestrzennego możliwość zabudowy

 

 

 

33.000,00

 

 

 

 

 

 

1.650,00

 

Przedmiot przetargu: niezabudowana działka, która ma kształt trójkąta, usytuowana jest w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz budynkiem wielorodzinnym. Posiada dostęp do sieci: wodociągowej, elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej. Wjazd na działkę z ul. Miradzkiej poprzez drogę wewnętrzną. Istnieje możliwość zabudowy działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008r. w sali nr 5 ( parter-świetlica) Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Dr. Cieślewicza 2 o godz. 11oo. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 listopada 2008r. w kasie tutejszego Urzędu pokój nr 2 do godz. 1300 lub na konto Nr 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007.

Wadium wpłacone w pieniądzu w wysokości 1.650,00 zł. przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Do oferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT            w wysokości 22%

 

Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Informacji udziela się w referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego pok. nr 1 (parter).tel. (052) 318 2220 w godzinach od 715-1515

 

Przetarg może zostać odwołany bez podanej przyczyny.

 

 

 

    Burmistrz Strzelna