Strzelno, 13.11.2008r.

 


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie lub wyższe oraz roczny staż pracy,


2. Wymagania dodatkowe: obsługa komputera, komunikatywność i skrupulatność, umiejętności organizacyjne.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·          prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Strzelno;

·          przydział mieszkań i przeprowadzanie wizji lokalnej przy udziale komisji;

·          obsługa i organizowanie posiedzeń Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Mieszkalnictwa w sprawach związanych z przydziałem mieszkań;

·          prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych;

·          opracowywanie list przydziału mieszkań i ich realizacja;

 

 

4. Znajomość przepisów: znajomość przepisów ustaw o ochronie praw lokatorów oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny,

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 27.11.2008r.

                                  

 

 

 

                         
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowiska pracownika ds. mieszkaniowych. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 27.11.2008r.”

 na adres: Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl