Strzelno, 4 luty 2009r.


 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji

Urzędu Miejskiego w Strzelnie
z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe

2. Wymagania dodatkowe: staż pracy 1 rok,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie zamówień publicznych, ogłoszenia o przetargu i zaproszenia do postępowań przetargowych, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania,

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

- przygotowanie ogłoszeń zamówień publicznych, współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,

- przygotowywanie umów i prowadzenie rejestru umów dotyczących zamówień publicznych,

- przygotowanie, nadzór i rozliczanie inwestycji gminnych,

- przygotowanie projektu planu inwestycyjno remontowego,

- nadzór i rozliczanie planowanych remontów budynków gminnych,

 

4. Zakres posiadanej wiedzy:

- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

- znajomość procedur administracyjnych,


5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny;

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) referencje;

     8) oświadczenie o niekaralności;
     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 16 luty 2009r.
                                

                                                                                                             .....................................................................

                                                                                                                                                                                                          (podpis )

 

 

 

 

 

 


Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 16 luty 2009r.”

 na adres : Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl