Strzelno, dnia 16 kwietnia 2009
 Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Szkoleniowo - Rekreacyjnego

z siedzibą w Przyjezierzu


1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

- doświadczenie zawodowe min. 5 letni staż pracy

- kreatywność,

- umiejętność kierowania zespołem ludzi,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko,

- niekaralność za przestępstwa umyślne.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- zarządzanie całokształtem działalności Ośrodka,

- administrowanie budynkami,

- kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,

- samodzielna gospodarka finansowa.

 

3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych. 


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
     1) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania GOSR w Przyjezierzu,

     2) życiorys – curriculum vitae;
     3) kwestionariusz osobowy*;
     4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy;
     5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
     6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
     7) oświadczenie o niekaralności;
     8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;

     9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
     10) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym                          

        stanowisku.
5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 27.04.2009r.

                                 

 

                          
Uwagi :
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika GOSR w Przyjezierzu. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 27.04.2009r.”

 na adres: Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.


* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie pok. nr 7, przy ul. Cieślewicza 2  lub ze strony internetowej www.bip.strzelno.pl