Strzelno, 23.04.2009 roku


Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie

przy Os. Piastowskim 4 w Strzelnie

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. budowlano - inwestycyjnych


1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, ukończone 21 lat, korzystanie w pełni z praw publicznych, nie karany sądownie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, 2 letni staż pracy oraz nieposzlakowana opinia, kreatywność, umiejętność zarządzania pracą budowy i równoważne.

2. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, uprawnienia branżowe, język obcy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie i kierowanie robotami, koordynowanie pracy podległego zespołu pracowników, nadzór nad dokumentacją oraz prowadzenie budowy i równoważne zgodnie z harmonogramem i sztuką budowlaną, terminową realizacją prac.

4. Znajomość przepisów: Prawo budowlane po nowelizacji; Przepisy techniczno-budowlane - wymagania podstawowe i warunki techniczne w budowaniu; Polskie Normy powoływane w przepisach prawnych; Wymagania podstawowe w realizacji budowy i równoważne, Prawo ochrony środowiska.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny;
2) życiorys - curriculum vitae;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) kserokopia książeczki wojskowej w części potwierdzającej stosunek do służby wojskowej;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
10) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko;
11) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 07.05.2009 r.

7. Umowa o pracę zostanie zawarta na okres 3 miesięcy, w której pracownik będzie odbywał służbę przygotowawczą o której mowa w art. 19 ustawy z dn. 21.11.2009 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008.233.1458).

Uwagi:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. budowlano - inwestycyjnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 07.05.2009 r.”
na adres : Zakład Energetyki Cieplnej w Strzelnie, Os. Piastowskie 4 , 88-320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzelno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie.