obrazek

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !!!

    Komenda Straży Miejskiej w Strzelnie w związku z licznymi skargami informuje, iż właściciele psów zobowiązani są do wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli psów przez Regulamin miasta i gminy Strzelno oraz Kodeks Wykroczeń.
Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do:

- zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.
- prowadzenia ich na uwięzi, przy czym w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie stanowiły one uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia.
- usuwania z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku nieczystości pochodzenia zwierzęcego!!!
- stały i skuteczny dozór nad zwierzętami.
- nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.

Nie stosowanie do powyższych obowiązków skutkować będzie nałożeniem kary grzywny bądź skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.