HONOROWY OBYWATEL MIASTA STRZELNA

W piątek 29 maja 2009 r., w podniosłej i uroczystej atmosferze przebiegła nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Strzelnie. Jej jedynym i tym szczególnym punktem było podjęcie uchwały o nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Strzelna doktorowi Ryszardowi Cyba. W specjalnie przygotowanej na ten dzień sali Domu Kultury przy ul Gimnazjalnej zasiedli radni z przewodniczącą Dorotą Repulak, burmistrz Ewaryst Matczak, gość honorowy dr Ryszard Cyba z rodziną oraz licznie zaproszeni goście. Pośród nimi znaleźli się wnioskodawcy: dziekan i proboszcz strzeleński ks. kan. Otton Szymków z członkami Rady Parafialnej oraz Marian Przybylski, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna wraz z zarządem i członkami. Dało się zauważyć wielu przyjaciół Doktora przybyłych z samego Strzelna, Mogilna i najdalszych zakątków kraju, w tym z Małopolski – Stanisław Kaszyński, Honorowy Obywatel Miasta Mogilna. Swą obecnością uroczystość zaszczycili również starostowie mogileńscy w osobach Tomasza Barczaka i Przemysława Zowczaka. Był radny powiatowy Krzysztof Szarzyński, sołtysi a także kierownicy służb i inspekcji z sekretarzem Andrzejem Konieczną na czele.

Pięknymi słowami rozpoczęła obrady przewodnicząca Dorota Repulak. Powiedziała między innymi:
    Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Strzelna jest zaszczytnym dowodem wyróżnienia dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę miasta, jak również w utrwalanie, rozwijanie i aktualizację humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku Strzelna. 
    Osobą, która ze wszech miar wypełnia te kryteria, jest postać szczególna, postać o wielkim sercu, autorytecie, niezłomności i uczciwości w godnym postępowaniu, doktor Ryszard Cyba. 
    Przed blisko 80-ciu laty pierwszym strzelnianinem, któremu taki tytuł nadano, był również lekarz, wielki społecznik i organicznik, patriota oraz obrońca Polskości, doktor Jakub Cieślewicz. To zapewne w nim upatrzył sobie nasz bohater wzorzec postępowania. Studiując obojga społecznikowskie biogramy, znajdujemy ogromne podobieństwa. Obaj godnymi są tytułu Judyma, obaj nieśli nadzieję ku wolności. Doktor Cieślewicz przeprowadził strzelnian przez granicę dwóch epok: czasów końca zaborów w czasy rodzącej się II Rzeczypospolitej. Identycznie postąpił doktor Cyba wyprowadzając nas z epoki totalitaryzmu w czas rodzącej się demokracji i wolnej III Rzeczypospolitej. A kiedy już nastał czas budowy społeczeństwa obywatelskiego, czas umacniania demokracji razem z ludźmi dobrej woli odtwarzał samorząd gminny i powiatowy. Wiele dzieł pozostawił i pozostawia po sobie.
    Z urodzenia Wielkopolanin, syn niezłomnego i bohaterskiego oficera Wojska Polskiego, jeńca oflagu, dyrektora liceum w Ostrowie Wielkopolskim. Z wyboru Kujawiak, lekarz społecznik, od 1972 r. mieszkaniec Strzelna, który serce i wiedzę oddał temu miastu i żyjącym na tej ziemi, ludziom. Z pośród współczesnych, doktor Cyba zasłużył sobie najbardziej na takie uhonorowanie.
 

    Już na samym wstępie głos zabrali wnioskodawcy, którzy swymi głosami uzasadnili złożone Wysokiej Radzie wnioski. Ks. Otton Szymków przybliżył postać Doktora, który swym życiem dał świadectwo człowieka dobrego, służącego swą wiedzą mieszkańcom całego regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. To człowiek pracowity, uczciwy, kochający Boga i bliźniego, lekarz Judymowi podobny. Społecznik bez granic oddany miastu, parafii i sprawom obywatelskim, do tego kochający mąż i ojciec, przyjaciel niezliczonej liczby ludzi dobrej woli. Prezes TMMS w swoim wystąpieniu nawiązał do 20. lat działalności doktora na niwie budowy społeczeństwa obywatelskiego, mówiąc m.in., że: Postacią szczególną, która nigdy nie oczekiwała zaszczytów, a która mozolnie przez kilkadziesiąt lat pracowała dla dobra Strzelna i Ziemi Strzeleńskiej, dla dobra mieszkających tu obywateli, jest doktor Ryszard Cyba. Kiedy przyszedł rok przełomu, rok 1989, potrafił w sposób niezwykle wyważony i mądry wprowadzić nas strzelnian, z kończącego się PRL-u, w progi rodzącej się III Rzeczypospolitej. Mało tego, nie będąc nigdy członkiem żadnej partii politycznej, podobnie jak ojciec, w sposób godny, sprawiedliwy i mądry działał w organizacjach pozarządowych, skupiając wokół siebie tych, którzy nową Polskę mieli budować. Jego autorytet spowodował niekonfliktowe rozstanie się starej władzy z rządami nad miastem i gminą.

    
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła Uchwałę o nadaniu doktorowi Ryszardowi Cyba tytułu Honorowego Obywatela Miasta Strzelna. Zabrani, jak i sami ławnicy miejscy na stojąco, niekończącymi się owacjami, z wielką radością dziękowali Doktorowi za wszystko to, co dla miasta i jego mieszkańców czynił przez te wszystkie lata służby. Następnie były kwiaty, podziękowania i życzenia składane przez władze miejskie i powiatowe, wnioskodawców, stowarzyszenia i osoby prywatne, przez przyjaciół. Przepiękny koncert utworów, szczególnie lubianych przez Honorowego Obywatela, dała orkiestra OSP pod batutą Jacka Jackowskiego. A na zakończenie Piotr Barczak, wraz z trójką muzyków, zagrał specjalnie na tą okazję skomponowany przez siebie utwór poświęcony doktorowi Ryszardowi Cyba. Było również odśpiewanie gromkiego „100 lat...”

BIOGRAM HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA STRZELNA 

    Ryszard Cyba z urodzenia jest Wielkopolaninem, z zamieszkania Kujawiakiem, z racji wykonywanego zawodu Judymem niosącym pomoc wszystkim potrzebującym, zarówno tym chorym, jak i niezaradnym życiowo. Urodził się 29 października 1939 r. w Ostrowie Wielkopolskim, jako syn Józefa i Leokadii z Perskich. Na chrzcie otrzymał dwa imiona, Ryszard Józef. To drugie imię zwyczajem rodzinnym przeszło z ojca, oficera Wojska Polskiego, nauczyciela i dyrektora liceum ostrowskiego, więźnia obozu jenieckiego, niezłomnego patrioty. Kiedy nasz bohater przyszedł na świat, nie było mu pisane czuć ciepłego oddechu ojcowskiego. Rodzic w tym czasie przebywał w oflagu w Woldenbergu – niemieckim obozie jenieckim dla oficerów. Pojony od najmłodszych lat umiłowaniem Ojczyzny, rósł na patriotę. Codziennie wpatrywał się w portret ojcowski w mundurze ułana wielkopolskiego i szablę oficerską dumnie na ścianie salonu zawieszone, biorąc z tych jakże bliskich całej rodzinie pamiątek, przykład dla godnego postępowania.
    Po skończonych studiach medycznych, nigdy nie wiążąc się z żadną partią polityczną, podjął praktykę lekarską. W 1964 r. zawarł związek małżeński z Anną Ostojską. W 1972 r. przybywa z żoną, lekarzem pediatrą i rodziną do Strzelna. Z miastem tym związał się po dzień dzisiejszy, przeżywając w nim ponad połowę swojego życia. Tutaj na strzeleńskiej nekropolii złożył ciało swego przedwcześnie zmarłego ukochanego syna Macieja. Przez ten okres, blisko 37 lat, dał się poznać, jako znakomity obywatel, wybitny lekarz oraz społecznik. Tuż po przybyciu do miasta, w trudnych warunkach lokalowych, zorganizował Oddział Laryngologiczny w Szpitalu Rejonowym w Strzelnie, który wzorowo prowadzony w krótkim czasie zdobył sobie rozgłos i renomę. Leczył pacjentów z Kujaw i pogranicza wielkopolskiego. Wśród wyższego personelu medycznego cieszył się ogromnym szacunkiem i poważaniem. Przez wszystkich uważany jest, po dzień dzisiejszy, za niezwykle wymagającego, wręcz orędującego porządkowi wojskowemu. Niesie pomocną dłoń wszystkim potrzebującym, stając się niezwykle popularnym lekarzem.
    W tym czasie, nie ograniczył się tylko do wykonywania swego zawodu, bycia z rodziną, wychowania trzech córek, ale poświęca się również działalności społecznej, aktywnie udzielając się w: Międzyzakładowym Ludowym Klubie Sportowym „Kujawianka” Strzelno, Towarzystwie Miłośników Miasta Strzelna, Radzie Parafialnej Parafii św. Trójcy w Strzelnie, Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym Oddział w Strzelnie, Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej w Bydgoszczy, Stowarzyszeniu Miłośników Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych „Samarytanin” w Strzelnie, a także sympatyzuje wielu organizacjom i stowarzyszeniom pozarządowym w samym mieście, jak i regionie. We wszystkich tych organizacjach przez szereg lat znajdował się w ścisłym kierownictwie, będąc uznanym ich patronem. Postawa moralna i duchowa doktora Ryszarda Cyba wpływa na znakomity klimat wewnętrzny organizacji społecznych, w których on sam uczestniczy i mobilizuje członków do aktywnego uczestnictwa w życiu stowarzyszeń, jak i w oddawaniu się dobru naszej małej i tej wielkiej Ojczyzny. Jego ciągłe uczestnictwo w wielu stowarzyszeń nobilituje je same, jak i członków z nim współpracujących. Utarło się powiedzenie, że być z doktorem Cyba, to tak, jakby było się z kimś bardzo ważnym dla tegoż środowiska. Niejednokrotnie jego autorytet wpływał na korzystne dla miasta czy powiatu, podejmowanie ważnych i strategicznych, jakże pomyślnych decyzji.
    W swej pracy samorządowej, jako radny miejski, członek zarządu miasta i społeczny wiceburmistrz, działając przez kilkadziesiąt lat w zespole ludzi, przyczynił się do rozkwitu naszego miasta, jak i gminy. Gdyby przyszło wyliczać jego wkład osobisty w dzieła służące dobru naszej małej ojczyzny to niewątpliwie należałoby na pierwszym miejscu wyliczyć liczne inwestycje: Dom Strażaka i Dom Kultury w Strzelnie, Chłodnia Składowa, zwodociągowanie całej gminy, Oczyszczalnia Ścieków z siecią kolektorów, świetlice wiejskie, Środowiskowy Dom Samopomocowy, indywidualne, spółdzielcze i komunalne budownictwo mieszkaniowe, rozbudowa szpitala, sieć drogowa wraz z infrastrukturą, Hala Widowiskowo-Sportowa oraz liczne remonty kapitalne i bieżące zabezpieczające i poprawiające stan mienia gminnego.
    Jako radny powiatowy i członek pierwszego odrodzonego zarządu powiatowego, swym doświadczeniem i dobrą radą budował fundamenty nowych struktur powiatowych. Będąc przewodniczącym komisji zdrowia i oświaty Rady Powiatu Mogileńskiego w kadencji 1999-2002 wypracował metody pozwalające na poprawę stanu służby zdrowia oraz oświaty szczebla średniego. Zainicjował swymi działaniami kompleksowy remont oddziału wewnętrznego szpitala w Strzelnie. 
    Ale szczególnym polem jego działania było i jest poświęcenie się na rzecz miejscowego sportu amatorskiego. Aktywność w tym zakresie nie znajduje sobie równych w dziejach strzeleńskiego sportu. Uczestniczenie przez szereg lat w pracach nad wychowaniem utalentowanej sportowo młodzieży, to swoista dominacja jego aktywności społecznej. By móc się na tym polu realizować zdobywał rzesze sponsorów, którzy współfinansowali działalność statutową MLKS „Kujawianka” Strzelno. Organizował obozy kondycyjne, wycieczki i turnieje, a nader wszystko nieodpłatnie prowadził opiekę lekarską nad sportowcami, dbał o ich zdrowie. Ufundował wspólnie z członkami rodziny ogrom sprzętu sportowego, w tym nowoczesne bramki piłkarskie - podczas ostatniego remontu kapitalnego płyty boiska. Jako wytrwały kibic po dzień dzisiejszy dopinguje drużynom sportowym z rejonu miasta i gminy oraz uczestniczy w życiu klubowym. Na dowód jego sportowych pasji spośród wszystkich dotychczasowych wyróżnień najbardziej dumny jest ze Złotej Odznaki Honorowej PZPN.
    Dziełem, które na wieki wpisało się w krajobraz miejski jest pomnik św. Wojciecha. Został on zbudowany w pierwotnej wersji w 1897 r. na 900-lecie śmierci męczennika za wiarę. Zniszczony w 1939 r. przez okupanta hitlerowskiego doczekał się w milenijnym roku męczeńskiej śmierci biskupa w 1997 r. odbudowy. Na czele Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika św. Wojciecha w Strzelnie, obok ks. kanonika Alojzego Święciochowskiego, stanął doktor Ryszard Cyba. Przewodził tej pracy społecznej i wówczas, kiedy ważyły się losy tego jakże kosztownego przedsięwzięcia. W końcu udało się, pomnik stanął, a uroczystość, jaka miała wówczas miejsce w Strzelnie na trwałe zapisała się w pamięci tysiącom strzelnian. 
    Przez szereg lat uczestniczył z ramienia Rady Parafialnej w przedsięwzięciu na miarę wszechczasów, noszącym tytuł „Polonia Romanica”. Był to program, nad którym patronat objął Sejm i Senat RP oraz głowa Kościoła gnieźnieńskiego, abp Henryk Muszyński. Programem tym objęto kompleksową rewitalizację wzgórza klasztornego z perłami naszymi, zabytkami sztuki romańskiej. Prace finalizujące, ostatnio poszerzonego przedsięwzięcia konserwatorskiego o zabytki wewnątrz kościelne, prowadzone są po dzień dzisiejszy. W tym dziele wspierał głównego realizatora strzeleńskiego programu, proboszcza i dziekana strzeleńskiego ks. kan. Ottona Szymków.
    Innym polem działania było przewodniczenie licznym przedsięwzięciom organizowanym przez organizacje społeczne i stowarzyszenia, których doktor Cyba jest członkiem. W tym miejscu należy przypomnieć, choć kilka tych wydarzeń, a mianowicie: fundację sztandaru dla MLKS „Kujawianka” Strzelno, czy obchody 80-lecia tego jakże zasłużonego dla sportu miejscowego Klubu i udział doktora w przygotowaniach do tych uroczystości. Innym ponadczasowym wydarzeniem było upamiętnienie tytana pracy organicznej w okresie zaboru pruskiego, dra Jakuba Cieślewicza. Komitetowi organizacyjnemu przewodził nie, kto inny, jak doktor Ryszard Cyba, który odsłaniał, wykonaną z brązu tablicę upamiętniającą Judyma ze Strzelna. Uroczystość ta poprzedzona była otwarciem wielkiej wystawy poświęconej doktorowi Cieślewiczowi i jego czasom z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Punktem kulminacyjnym uroczystości było nabożeństwo z udziałem biskupa Bogdana Wojtusia przy nowym pomniku nagrobnym wielkiego strzelnianina.
    A kiedy przyszedł w 2008 r. kres działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna, jako jeden z pierwszych podniósł temat kontynuacji działalności tej zasłużonej dla środowiska organizacji społecznej, w nowych, prawem uregulowanych warunkach. I stało się, że działalność tego stowarzyszenia jest kontynuowana, a doktor Cyba pełni w niej funkcję wiceprezesa. 
    Ostatnim cyklem uroczystości, którym patronował doktor Ryszard Cyba były: 90. Rocznica Odzyskania Niepodległości i 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego. Ich wymiary pozytywnie przerosły oczekiwania organizatorów, a to dzięki dopingowi, jaki za sprawą tego niezłomnego działacza i patrioty towarzyszył wszystkim naszym poczynaniom. Ze środków społecznych postawiono obelisk wraz z tablicą pamiątkową, w miejscu, w którym swe życie na ołtarzu Ojczyzny złożyli dwaj powstańcy z kompanii gnieźnieńsko-wrzesińskiej: Stanisław Pachowiak i Czesław Plewiński. Zorganizowana z tej okazji i trwająca przez blisko trzy miesiące wystawa retrospektywna „Strzelnian drogi do wolności”, uznana została za jedną z najlepszych, zorganizowanych w ostatnich latach w Strzelnie. Walnie do tego przyczynił się nasz bohater. Udział wojska w uroczystościach kulminacyjnych, nadał niezwykle wysoką rangę temu wielkiemu dla nas Wielkopolan i Kujawian wydarzeniu. Zabrakło doktora, który w tym dniu przechodził kolejny ratujący jego życie, zabieg medyczny. Ale tuż po zakończeniu rocznicy, jako reprezentant Strzelna udał się z grupą działaczy, by osobiście podziękować żołnierzom za ich znakomite uczestnictwo w strzeleńskiej Rocznicy.
    Po zakończeniu uroczystości własną inicjatywą zainspirował członków TMMS do złożenia stosownych podziękowań tym, którzy szczególnie przyczynili się do pięknego uczczenia bohaterów tamtych lat. Po wizycie w Dowództwie 56. Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu zawiązały się stosunki przyjaźni i zobowiązań wzajemnej pomocy pomiędzy Pułkiem a TMMS-em i Miastem Strzelnem.
    Pracuje, będąc emerytem, jako lekarz w Przychodni Rejonowej w Strzelnie. Przy tym, nie zaniechał udziału w życiu społeczno-organizacyjnym naszej małej ojczyzny. Mobilizuje młodych do aktywnego działania, podpowiada, ale również przestrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji. Ostatnio z jego inicjatywy opracowywany jest program walki o estetyczny wygląd miasta z zachowaniem i utrwalaniem jego walorów kulturowych, całym swym autorytetem uczestniczy w rewitalizacji strzeleńskiej nekropolii.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek