PROTOKÓŁ

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA LOKALNEGO PRO­GRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA STRZELNA.

Dnia 03.06.2008 r. w sali kina „Kujawianka" w Strzelnie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych. W spotkaniu udział wzięli m. in.: Ewaryst Matczak - bur­mistrz Strzelna, Andrzej Konieczka - sekretarz gminy i Dorota Repulak - przewodniczący Rady Miejskiej oraz mieszkańcy miasta Strzelna w liczbie 15 osób.

Ze strony firmy PMConsulting Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyli: Marek Adamski -prezes, Małgorzata Dudek - Dyrektor ds. Funduszy Unijnych, Agata Gawlik - specjalista ds. Funduszy Unijnych.

Celem spotkania było wprowadzenie mieszkańców miasta Strzelna w zasady, termi­nologię oraz uwarunkowania dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie na ten cel w ramach Regionalnego Progra­mu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, a także wytypowanie przez mieszkańców obiektów kwalifikujących się w ich ocenie do działań rewitalizacyjnych.

Każdy Mieszkaniec po przybyciu otrzymał do wypełniania „Ankietę na temat działań związa­nych z rewitalizacją" z zaznaczonym terminem jej zwrotu do dnia 13 czerwca.

Przebieg spotkania:

17:13Otwarcie spotkania przez burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka, który oddał głos panu Markowi Adamskiemu, Prezesowi firmy PMConsulting Sp. z o.o. - prowadzącej spotka­nie.

17:14Pan Marek Adamski wprowadził przybyłych w tematykę dotacji unijnych oraz rozpoczął prezentację pt. „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Strzelna 2007-2013; cele, wymagania, realizacja", której głównym założeniem było wyjaśnienie Mieszkańcom, czym jest rewitaliza­cja oraz Lokalny Program Rewitalizacji, wskazanie wielopłaszczyznowości procesów rewitali­zacji oraz przedstawienie działań, które mogą być finansowane z RPO w ramach działania 7.1.

17:44Koniec prezentacji, głos został oddany mieszkańcom.

Wnioski i uwagi osób, które wzięły udział w spotkaniu w sprawie rewitalizacji są następujące:

1.  Objęcie programem rewitalizacji prywatnych budynków mieszkalnych, w tym zabytko­
wych kamienic (postulat Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości), których ściany
m. in. pękają pod wpływem tirów przejeżdżających przez centrum miasta,

2.                 Remont drogi krajowej nr 15 i przystosowania jej do ciężkiego ruchu tranzytowego,

t.   Propozycja remontu dworca autobusowego jako wizytówki miasta dla przyjeżdżają­cych turystów,

4.                 Podniesienie kwestii oświetlenia Rynku, które jest niewystarczające i w złym stanie
technicznym, a jednocześnie pełni funkcję upiększającą,

5.                 Propozycja przeznaczenie pieniędzy ma zakup mieszkań dla młodych małżeństw,

6.                 Mieszkańcy skłaniają się ku rewitalizacji dwóch szaletów miejskich; przy zabytkach
romańskich oraz Rynku, które są zamknięte z powodu złego stanu technicznego, jed­
nakże uzasadniono potrzebę ich istnienia dużym natężeniem ruchu turystycznego w
części zabytkowej miasta.

Punkty 1, 2, 5 zostały odrzucone, ponieważ nie wpisują się w program rewitalizacji, zdefiniowany w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2007- 2013, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Rewitalizacja dotyczy remontów oraz odnowienia tkanki miejskiej, ale tylko tych budynków, które stanowią mienie komunalne. Nie jest możliwe prowadzenie remontów drogi krajowej, ponieważ działanie 7.1 przewiduje taką możliwość tylko i wyłącznie dla dróg gminnych i po­wiatowych. Dotacje na infrastrukturę można otrzymać w ramach innych programów unijnych.

Protokół sporządziła

Agata Gawlik
PMConsulting Sp. z o.o.obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek