PROTOKÓŁ

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z RADĄ MIEJSKĄ W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA STRZELNA.

Dnia 04.06.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelnie odbyło się drugie spotkanie w ra­mach konsultacji społecznych. W spotkaniu udział wzięli m. in.: Ewaryst Matczak - burmistrz Strzelna, Dorota Repulak - przewodniczący Rady Miejskiej, Przemysław Zowczak - wicesta-rosta mogileński, radni miejscy oraz mieszkańcy gminy Strzelno. Łącznie w konsultacji spo­łecznej wzięło udział 21 osób.

Ze strony firmy PMConsulting Sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyli: Marek Adamski -prezes i Agata Gawlik - specjalista ds. Funduszy Unijnych.

Celem spotkania było wprowadzenie w zasady, terminologię oraz uwarunkowania do­tyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz­twa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013, działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowa­nych dzielnic miast, a także wytypowanie przez Radę Miejską obiektów kwalifikujących się w ich ocenie do działań rewitalizacyjnych.

Każdy uczestnik konsultacji otrzymał do wypełniania „Ankietę na temat działań związanych z rewitalizacją" z zaznaczonym terminem jej zwrotu do dnia 13 czerwca.

Przebieg spotkania:

14:08Otwarcie spotkania przez burmistrza Strzelna Ewarysta Matczaka, który oddał głos panu Markowi Adamskiemu, Prezesowi firmy PMConsulting Sp. z o.o. - prowadzącej spotka­nie.

14:10Pan Marek Adamski wprowadził przybyłych w tematykę dotacji unijnych oraz rozpoczął prezentację pt. „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Strzelno 2007-2013; cele, wymagania, realizacja", której głównym założeniem było wyjaśnienie Radnym, czym jest rewitalizacja oraz Lokalny Program Rewitalizacji, wskazanie wielopłaszczyznowości procesów rewitaliza­cji oraz przedstawienie działań, które mogą być finansowane z RPO w ramach działania 7.1. Dodatkowo Radni poinformowani zostali, że dokument zostanie przyjęty ich uchwałą.

14:42Zakończenie prezentacji, głos został oddany Radnym.

Wnioski, uwagi i pytania radnych, które wzięły udział w spotkaniu w sprawie rewitalizacji są następujące:

1.   Pytanie radnego Bartłomieja Zbytniewskiego o możliwość połączenia programu „Orlik
2012" z Regionalnym Programem Operacyjnym, działanie dotyczące rewitalizacji.

Odpowiedź: Nie można jednego zadania finansować z dwóch różnych źródeł oraz przesuwać środków uzyskanych z jednego działania na realizację innego.

2.   Czy można w ramach programu rewitalizować kilka obiektów czy tylko jeden?

Odpowiedź: Można rewitalizować kilka obiektów w ramach dostępnej puli środków.

3.   Radny Stanisław Popielewski zaproponował następujące możliwości poprawy funkcjonal­
ności miasta :

a)      budowa parkingów (m.in. na ul. Św. Wojciecha); poprawa funkcjonalności Rynku
jako bazy handlowo - turystycznej;

b)      przywrócenie mieście funkcji centrum imprez kulturalnych na świeżym powietrzu;

c)      oddzielenie Rynku od drogi krajowej, należy stworzyć Rynek lokalny;

d)      wyznaczenie na terenie miasta centrów kultury i wytyczenie ciągu ścieżek wzdłuż
obiektów sakralnych dla zwiedzających;

e)      poprawa wizualności obiektów komunalnych; oznaczenie bazy turystyczno - hote­
lowej;

f)        stworzenie kompleksowej bazy dla ruchu turystycznego; hotele, agroturystyka;

g)      wyznaczenie ścieżek rowerowych, poznawczych i dydaktycznych (zabytki przyrod­
nicze w lasach);

h) stworzenie centrum zabaw dla dzieci połączonego z miniboiskiem; i) rewitalizacja dróg gminnych; stworzyć trasę dojazdu do Strzelna.

4.    Wicestarosta mogileński Przemysław Zowczak zauważył, że:

a) zanik funkcjonalności w wielu dziedzinach życia społeczno - gospodarczego jest powiązany z brakiem parkingów w mieście;

b)         należałoby stworzyć ścieżkę dydaktyczną Strzelno - Las Miradzki - Przyjezierze
dla pieszych i rowerzystów;

c)         miastu potrzebny jest podziemny kompleks sportowo - rekreacyjny;

d)         w mieście można wybudować muzeum, by przyciągnąć turystów, np.: historii me­
diów (stare gazety, radioodbiorniki), czy muzeum historii najnowszej (eksponaty z
epoki PRL-u);

e)         miasto musi wykorzystać położenie na trasie tranzytowej i nawiązać współpracę z
przyległymi miastami: Mogilnem, Inowrocławiem, Kruszwicą, Gnieznem itd., co przy­
czyni się do podniesienia znaczenia miasta.

Zauważono, że punkty 3b, 3c, 3f, 3h oraz 4c i 4e nie wiążą się bezpośrednio z procesa­mi rewitalizacji. Istnieje możliwość uwzględnienie ich podczas wyznaczania Lokalne­go Programu Rewitalizacji, ale należy włączyć w działania zagospodarowanie obiek-tów pełniących funkcje społeczne, kulturalne, turystyczne, edukacyjne oraz sportowe oraz/lub dokonać rewaloryzacji obiektów zabytkowych na danym obszarze.

Protokół sporządziła

Agata Gawlik PMConsulting Sp. z o.o.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek