Załącznik nr 6
                                  do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
                                                                         w Urzędzie Miejskim w Strzelnie                                                                            Strzelno, 19 marca 2010r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Strażnika Straży Miejskiej w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ulicy Cieślewicza 2

ogłoszonego w dniu 15 marca 2010r.*Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisku

urzędniczym zatrudniony został Pan Tomasz Młynarek

zamieszkały w Strzelnie.


Burmistrz Strzelna

mgr inż. Ewaryst Matczak


* niepotrzebne skreślić