Zespół Szkolno-Przedszkolny

88-320 Strzelno, ul. Wyszyńskiego 2

 
    (52) 31-89-578
(52) 31-89-665
 
    e-mail:  
     
       
       
    Opis działalności:  
   
I. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2) Umożliwia absolwentom podjęcie nauki w gimnazjum.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
5) Organizuje akcję dożywiania uczniów.

II. Zadaniem szkoły jest:
1) Umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia świadomości narodowej i religijnej.
2) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
3) Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.
4) W miarę możliwości, na wniosek rodziców i poradni psychologiczno -pedagogicznej, realizowanie indywidualnych programów nauczania.
5) Poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
6) Uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.
7) Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
8) Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków.
9) Przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz posiadania możliwości doskonalenia się.
10) Kształtowanie postawa tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.
 
       
       
    Skład:  
       
       
    Mieczysława Staśkowiak  
    dtrektor  
     
    e-mail:  
     
     
       
       
    Dorota Marczewska  
    z-ca dyrektora  
     
    e-mail: