Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 rok w Gminie Strzelno

Burmistrz Strzelna

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych

 w 2011 roku w Gminie Strzelno


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Strzelno, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r.   Nr234  poz. 1536 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
I. Rodzaj  i realizacja zadania
Działanie 1: Ochrona i promocja zdrowia
Poddziałanie 1.1.
Dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień (na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r Dz. U. Nr 147 .2002 oraz  ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Nr 179. 2005 i Nr 120. 2006). Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania : 6.000,00 zł a w tym:
Poddziałanie 1.1.1.
Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajeć socjo terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w palcówkach oświatowo – wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 4.000,00 zł
Poddziałanie 1.1.2. Organizowanie spotkań o charakterze informacyjno – edukacyjnym, np. prelekcje, warsztaty itp. dla rodziców uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych. ). Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 2.000,00 zł
Działanie 2: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży. Kultura i ochrona dóbr kultury i tradycji.
Poddziałanie 2.1. Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych  w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 7.000,00 zł
Poddziałanie 2.2. Wydawanie periodyku edukacyjno - informacyjnego w szczególności z  uwzględnieniem informacji o pracy samorządu gminnego i organizacji pozarządowych oraz przybliżania i pielęgnowania historii Strzelna i regionu. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 5.000,00 zł                                                                                                               
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania                            
1. Na realizację zadań, o których mowa w Rozdziale I, w 2011  roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 18.000,00 zł. ( osiemnaście tysięcy  złotych)
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2010 r. Nr234 poz. 1536 z późn. zm.),
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Burmistrz Strzelna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania  znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Strzelno nie może przekroczyć 80 % rzeczywistych kosztów.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Strzelno.                                                                                
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy  i zakończyć nie później niż 30.11.2011 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.                                                 
V. Termin składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Oferty muszą być opisane i opieczętowane przez oferenta, wypełnione w sposób umożliwiający dokonanie oceny przez Komisję.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny;
2) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym na dzień zgłoszenia oferty;
3) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji;
4) sprawozdanie merytoryczne i  finansowe za ostatni rok.
5. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego). Można je składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) –  21 dni od dnia  ukazania się ogłoszenia .
6. Druki oferty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.strzelno.pl lub osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelnie ( pok.17 –  parter).               
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na składanie ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisje konkursową powołaną przez Burmistrza Strzelna.
3. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) wartość merytoryczną projektu - celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem;
2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;
3) wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu;
4) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenie we współpracy oferenta z Gminą);
5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
4. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
5. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Gminy Strzelno, który podejmuje ostateczną decyzję.
6) O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.
VII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2010 na realizację zadania tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania tego samego rodzaju z zakresu rozwoju sportu i innych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 25.860,00 zł.
Dotację otrzymały następujące podmioty:
1. Dofinansowanie wyjazdu dzieci niepełnosprawnych  na obóz integracyjno – rehabilitacyjny
- UKS ,,Piast” - 1.500,00 zł                                               
2. Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych mających na celu kultywowanie tradycji regionalnych
- Gminna Rada Kół Gospodyń - 5.000,00 zł
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.000,00 zł

3. Dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień
- UKS ,,Piast” - 2.000,00 zł, 700,00 zł
- UKS ,,Spartakus” - 1.000,00 zł, 1.300,00 zł i 960,00 zł
- UKS ,,Alfa 99” - 3.000,00 zł

4. Wydawanie periodyku edukacyjno – informacyjnego w szczególności z uwzględnieniem informacji o pracy samorządu gminnego i organizacji pozarządowych oraz przybliżenia i pielęgnowania historii Strzelna i regionu
- Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna – 8.400,00 zł                                                                                                                                                                
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. Informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gmino Strzelno.
2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do :
1) wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania;
2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację mowy;
3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowanie dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;
4) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.


 


 Załączniki

wzór oferty (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (194.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andżelika Kulczycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2011-03-01 07:33:53
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2011-03-01 07:52:31
Ostatnia zmiana:2011-03-08 09:56:46
Ilość wyświetleń:2717
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij