KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek zgłoszenia działalności gospodarczej

(druki do pobrania poniżej lub w Biurze nr 10 )

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (zawierające dane zgodnie z art. 48, ust. 3 ustawy)
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3. Dla przedsięwzięć dla których nie wymaga się opracowania raportu oddziaływania na środowisko dołącza się do wniosku informację o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy

 

OPŁATA

Opłata skarbowa: 205 zł

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Rolnictawa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Miejski w Strzelnie

88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 2

Telefon 052 318-22-00     052 318-22-22

Godziny przyjęć interesantów

pn., śr. - pt.  – 715 - 1515

wt.               – 800 – 1600

Osoby do kontaktu

1.       Leszek Walkowski         pok. nr 1 tel. 052 318-22-22

2.       Maria Giża                    pok. nr 1 tel. 052 318-22-21

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- po uzgodnieniu przez wszystkie strony postępowania

 

Dodatkowe informacje:
Wniosek powinien zawierać informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierający w szczególności dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów i energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Strzelna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu

 

PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 46a, ust. 7, pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Leszek Walkowski

25.01.2007

Sprawdził

 

25.01.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Leszek Walkowski