KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski

w Strzelnie

Wycinka drzew i krzewów

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek zgłoszenia działalności gospodarczej

(druki do pobrania poniżej lub w Biurze nr 10 )

DRUKI:

1.       Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.

2.       W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

3.       W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.

4.       Potwierdzenie tytułu prawnego do terenu.

 

OPŁATA

Nie pobiera się

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Referat Rolnictawa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Miejski w Strzelnie

88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 2

Telefon 052 318-22-00     052 318-22-22

Godziny przyjęć interesantów

pn., śr. - pt.  – 715 - 1515

wt.               – 800 – 1600

Osoby do kontaktu

1.       Leszek Walkowski         pok. nr 1 tel. 052 318-22-22

2.       Maria Giża                    pok. nr 1 tel. 052 318-22-21

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. W ciągu miesiąca.

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880), Rozporządzenie Wojewody Bydgoskiego z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w wycinaniu drzew i krzewów (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 4, poz. 48).

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Leszek Walkowski

25.01.2007

Sprawdził

 

25.01.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Leszek Walkowski