obrazek
   Urząd Miejski
  
w Strzelnie

INFORMATOR

 

Przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

Data zatwierdzenia

25.01.2007

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Osoby ubiegające się o lokal mieszkaniowego zasobu gminy winny złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu do wynajmującego, wg załączonego wzoru (załączony poniżej lub w UM w Strzelnie pok. Nr 4)

 

OPŁATA

Nie podlega opłacie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Strzelnie

Ul. Cieślewicza 2

pokój nr 4

godziny przyjęć interesantów

pn., śr.-pt. – 7.15 – 15.15

wt.            – 8.00 – 16.00

Osoby do kontaktu:

1.       Sylwia Kowalska pok. nr 4 tel. 052 318-22-29

2.       Hanna Zebel         pok. nr 4 tel. 052 318-22-29

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.       Na podstawie złożonych wniosków zaopiniowanych przez Komisję Rolną, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej wynajmujący sporządza projekt liczby osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych w danym roku kalendarzowym.

2.       Lista o której mowa jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

UWAGA

- Za osoby pozostające w trudnych warunkach materialnych uważa się osoby, których miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu nie przekracza 100% najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 150% najniższej emerytury.

- Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osoby zajmujące lokal, w których na 1 członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 łącznej powierzchni pokoi.

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

- Uchwał Nr XXXV/212/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno.

 

 

Imię i nazwisko

Data

Opracował

Sylwia Kowalska

25.01.2007

Sprawdził

Maria Giża

25.01.2007

Osoba odpowiedzialna za aktualizacje

Sylwia Kowalska