Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Strzelno w latach 2011-2013

Zamawiający:
Burmistrz Strzelna

Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Strzelno w latach 2011-2013CPV:
66510000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 33 miesiące, przewidywany okres ubezpieczenia od dnia 01.04.2011 r. do dnia 31.12.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Magdalena Baranowska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2011-03-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-03-15 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Kryteria wyboru:
Cena łączna ubezpieczenia - 60%
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40%


Wadium:
W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Uwagi:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do SIWZ Strzelno 2011_wykaz mienia Gmina Strzelno (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Strzelno (478kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania do SIWZ (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-03-07 11:48:20
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-03-07 11:49:11
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-03-07 11:56:23
Ostatnia zmiana:2011-03-17 09:13:31
Ilość wyświetleń:2329

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij