Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy i przebudowy dróg należących do Gminy Strzelno

Zamawiający:
Burmistrz Strzelna

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy i przebudowy dróg należących do Gminy Strzelno

CPV:
71320000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Przemysław Stelmaszyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2011-03-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-03-30 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
zgodnie z SIWZ

Uwagi:
1. Przedmiotem zamówienia; jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy i przebudowy dróg należących do Gminy Strzelno
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części:
Część 1 - przebudowa ulicy Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie;
Cześć 2 - przebudowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Strzelnie
Część 3 - budowa drogi gminnej o numerach ewidencyjnym 91; 76; 47 w miejscowości Łąkie
Część 4 - przebudowa ulicy Św. Anny w Strzelnie
Część 5 - budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
2.CPV: 713200.00-7
3.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.
7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_projekty_dróg (503kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4_podglądowa_strzelno (121.8kB) Zapisz dokument  
załacznik 4_ulica Zakrzewskiego i Prusa (123.8kB) Zapisz dokument  
załączik 4_ul.Wyszyńskiego (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4_droga Łąkie (139.2kB) Zapisz dokument  
załącznik 4_ulica Św.Anny (1.1MB) Zapisz dokument  
pytanie_projekty dróg (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 4_zatoczka_ul.Kościuszki (1.1MB) Zapisz dokument  
odpowiedzi projekty dróg (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-03-17 09:13:47
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-03-17 09:13:47
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-03-17 09:27:10
Ostatnia zmiana:2011-05-04 08:08:30
Ilość wyświetleń:2514

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij