Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2011/2012 dla ZEC w Strzelnie

Zamawiający:
Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie

Tytuł przetargu:
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2011/2012 dla ZEC w Strzelnie


CPV:
09111210 - 5.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą spełnianie wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a w tym:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
3)oświadczenie o jakości parametrów oferowanego opału (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji).


Termin realizacji:
Czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia 28 czerwca 2011 r., data zakończenia 30 kwietnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Gerard Kotarski

Miejsce składania ofert:
Zakład Energetyki Cieplnej, Os. Piastowskie 4, 88-320 Strzelno


Oferty można składać do:
2011-06-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-06-16 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Energetyki Cieplnej, Os. Piastowskie 4, 88-320 Strzelno


Kryteria wyboru:
Zakład Energetyki Cieplnej, Os. Piastowskie 4, 88-320 Strzelno

Wadium:
3000,00

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla dla ZEC w Strzelnie w sezonie grzewczym 2011/2012
Dostawy opału mają odbywać się zgodnie z harmonogramem dostaw, stanowiącym załącznik 5 do niniejszej specyfikacji, o poniższym asortymencie:
1. Węgiel kamienny orzech - w ilości 75 ton o następujących parametrach:
- wartość opałowa : 25.000 kJ/kg,
- zawartość popiołów nie większa niż 10%
- zawartość siarki nie większa niż 0,4%
2. Miał węglowy energetyczny, gazowo - płomienny w ilości 800 ton o następujących parametrach:
- wartość opałowa : 22.000 ÷ 22.999 kJ/kg
- zawartość popiołu : max 17 %
- zawartość siarki : max 0,6 %
- zawartość wilgoci : max 15 %
- zawartość części lotnych : 28%
- uziarnienie : 0 ÷ 30 mm
- temp. mięknięcia popiołu : °C
- spiekalność wg liczby Rogi : 10 ÷ 20
Miejsce realizacji zamówienia:
1.Zakład Energetyki Cieplnej
Os. Piastowskie 4
88-320 Strzelno
Sposób realizacji zamówienia:
1.Dostawa własnym środkiem transportu w ilościach i terminach zgodnych z załączonym harmonogramem dostaw do kotłowni :
a)Os. Piastowskie 4 w Strzelnie,
b)ul. Michelsona 21 w Strzelnie,
c)Bronisław 40.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty dostaw z uwagi na warunki atmosferyczne i inne zdarzenia losowe powiadamiając o powyższym oferenta telefonicznie lub faksem z 3 - dniowym wyprzedzeniem.
2.CPV: 09111210 - 5.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia.
6.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_dostawa węgla (316.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Harmonogram dostawy opału w sezonie grzewczym 2011 (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-05-27 08:10:00
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-05-04 08:08:57
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-05-27 08:10:00
Ostatnia zmiana:2011-06-17 12:09:40
Ilość wyświetleń:2415

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij