Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Dostawa rafinowanych produktów ropopochodnych (benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4.500 litrów oraz olej napędowy - 65.000 litrów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strzelnie w roku 2011/2012

Zamawiający:
Burmistrz Strzelna

Tytuł przetargu:
Dostawa rafinowanych produktów ropopochodnych
(benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4.500 litrów oraz olej napędowy - 65.000 litrów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strzelnie w roku 2011/2012


CPV:
09132100-4, 09134100-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 21.06.2011 do dnia 20.06.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2011-06-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-06-10 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 5


Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
2000,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla środków transportowych i sprzętu znajdującego się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Strzelnie :
a.benzyny bezołowiowej Pb 95 - bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego lub zbiorników dla sprzętu zamawiającego na stacji paliwowowej wybranego wykonawcy w ilości 4.500 litrów.
b.oleju napędowego - bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego lub zbiorników dla sprzętu zamawiającego na stacji paliwowowej wybranego wykonawcy w ilości 65.000 litrów.
Wykonawca winien zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa płynnego na następujących zasadach:
-faktura wystawiona po wykonaniu tankowania bezpośredniego do zbiornika pojazdu zamawiającego lub zbiorników dla sprzętu zamawiającego,
-wystawiona faktura z teminem płatności 30 dni.
-Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN
Wykonawca powinien zabezpieczyć możliwość dostawy paliwa na stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
Dostarczane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 19.10.2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 216, poz. 1825) oraz być zgodne z normami:
PN EN 228:2005 (U) - dotyczy benzyny bezołowiowej,
PN EN 590:2005 (U) - dotyczy oleju napędowego.
2. kod CPV: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa
kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy
3.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_paliwo2011 (352kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-06-03 09:35:00
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-06-03 09:35:21
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-06-03 10:40:46
Ostatnia zmiana:2011-06-10 12:55:26
Ilość wyświetleń:2287

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij