Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Dostawa sprzętu komputerowo-biurowego, oraz mebli biurowych w ramach realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pt. ,,Adaptacja Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego ośrodka Kultu

Zamawiający:
Burmistrz Strzelna

Tytuł przetargu:
Dostawa sprzętu komputerowo-biurowego, oraz mebli biurowych w ramach realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pt. ,,Adaptacja Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury i Rekreacji na pomieszczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie

CPV:
38000000 , 30100000-0, 39130000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


Termin realizacji:
21 dni od dnia podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Jarosław Marek, Grzegorz Sienkiewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieslewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2011-06-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-06-22 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieslewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
W niniejszym postępowaniu nie ma obowiązku wpłaty

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia.
Dostawa sprzętu komputerowego, oraz mebli biurowych w ramach realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pt. ,,Adaptacja Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury i Rekreacji na pomieszczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części:
Część 1 - sprzęt komputerowo-biurowy
Cześć 2 - meble biurowe (np. biurka komputerowe, szafka z szufladami, szafa ubraniowa, szafa z drzwiczkami, krzesło obrotowe, stół itp.).
2.CPV: 38000000 , 30100000-0, 39130000-2
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych.
5.Zamawiający informuje, że nie 23przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_Dostawa mebli i elektroniki (533kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie do SIWZ_20.06.2011 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pismo_wykonawca_17.06.2011 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-06-13 14:31:00
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-06-13 14:30:57
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-06-13 14:40:34
Ostatnia zmiana:2011-07-05 09:23:25
Ilość wyświetleń:2501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij