Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Zasady przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników

K O M U N I K A T

w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych  na kadencję 2012-2015.
W dniu 26 maja 2011 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. (opublikowaną w Dz. U. z dnia 30 maja 2011, Nr 109, poz. 627), zmieniającą ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), która w istotny sposób zmienia zasady i warunki naboru kandydatów na ławników. Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP, tj. 14 czerwca 2011 roku. Oznacza to, że tegoroczny nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 będzie prowadzony według nowych zasad, wynikających z podpisanej ustawy zmieniającej i nowego rozporządzenia określającego wzór karty zgłoszenia.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana z  dnia 15 kwietnia 2011 r.):

I. Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
II. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

IV. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia  kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5) dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko),
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również  listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w  sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście).
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji podnosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miejskiej w Strzelnie po dniu 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Załączniki

karta zgłoszenia kandydata na ławnika (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 (760kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (553.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Nalazek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2011-06-15 09:54:16
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2011-06-15 10:04:03
Ostatnia zmiana:2011-06-15 10:04:50
Ilość wyświetleń:2544

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij