Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Dostawa nowej stolarki okiennej z PCV do budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kościuszki 3 w Strzelnie

Zamawiający:
Zakład Energetyki Cipelnej

Tytuł przetargu:
Dostawę nowej stolarki okiennej z PCV do budynku Przedszkola nr 2
przy ul. Kościuszki 3 w Strzelnie
CPV:
45421130-4, 45421132-8, 45422100-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - "spełnia - nie spełnia"
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18 sierpnia 2011 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Gerard Kotarski

Miejsce składania ofert:
Zakład Energetyki Cieplnej
Osiedle Piastowskie 4
88-320 StrzelnoOferty można składać do:
2011-07-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-07-29 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Energetyki Cieplnej
Osiedle Piastowskie 4
88-320 Strzelno


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
2000,00

Uwagi:
Przedmiot Zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa nowej stolarki okiennej z PCV do Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie. Zakres zamówienia obejmuje:
"dostawę nowej stolarki okiennej z PCV - 48 szt.
1. Okna PCV powyżej 2,5 m2 - 18 szt.
2. Okna PCV do 2,0 m2 - 26 szt.
3. Okna PCV do 1,5 m2 - 4 szt.
4. Parapety wewnętrzne PCV z końcówkami - 86 mb oraz szer. 0,30 m.
Wymiary stolarki okiennej i parapetów przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji (wymiary okien podano w świetle węgarka w cm2).
2.CPV 45421130-4, 45421132-8, 45422100-2
3.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_Okna_przedszkole nr 2 (279.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-07-18 13:07:00
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-03-31 13:06:28
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-07-18 13:07:00
Ostatnia zmiana:2011-08-16 13:10:20
Ilość wyświetleń:2144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij