Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Budowa sieci wodociągowej Ciechrz - Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej Ciechrz - Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin

CPV:
45231300-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 800.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych; oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
7)opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
Etap I - przewiduje się wykonanie prac objętych etapem pierwszym do 15.01.2012 r. Etap II - przewiduje się wykonanie prac objętych etapem drugim do 15.05. 2012 r

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2011-09-02 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-09-02 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Warunki gwarancji - 10%


Wadium:
7000,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
1).Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Ciechrz - Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin podzielona na dwa etapy budowy:
Etap I - budowa sieci wodociągowej Ciechrz - Rzadkwin obejmująca wykonanie:
- sieci wodociągowej 160 PCW długości - 3093,0 m
- przyłączy wodociągowych 40PE - 6 szt.
- opaski pod przyłącze ogródków działkowych - 27 szt.
- hydranty p.poż. Dn 80 - 8 szt.
Etap II - wymiana istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin obejmująca wykonanie:
- sieci wodociągowej 160 PCW - 1314 m
- sieci wodociągowej 110 PCW - 61 m
- hydranty Dn - 80 - 9 szt.
- opaski typ NWZ 140/40 - 28 szt.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2). Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego.
2. CPV 45231300-8
3. Zgodnie 36 ust. 5 ustawy wykonanie części przedmiotu zamówienia może być powierzone podwykonawcom - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
4 Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
6.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia dla prac objętych przedmiotem zamówienia.
7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (274.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_Ciechrz-Rzadkwin (775.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr6_Przedmiar Robót_budowa sieci Ciechrz-Rzadkwin (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr6_Przedmiar Robót_przebudowa sieci Rzadkwin (87.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr7_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (800.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr8_Projekt budowlany_budowa sieci Ciechrz-Rzadkwin (18.3MB) Zapisz dokument  
załącznik nr8_Projekt budowlany_przebudowa sieci Rzadkwin (13.1MB) Zapisz dokument  
Zapytanie SIWZ_22.08.2011 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie SIWZ_25.08.2011 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-08-17 09:20:21
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-08-17 09:20:27
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-08-17 09:32:25
Ostatnia zmiana:2011-09-05 10:53:28
Ilość wyświetleń:2573

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij