Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Pracownika socjalnego

                                                                                  Strzelno, dnia 19-08-2011 r.


K I E R O W N I K

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
Pracownika socjalnego
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
88-320 Strzelno, ul. Cieślewicza 2


1. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania niezbędne:
a) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika,pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
b) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
d) dobry stan zdrowia,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) prawo jazdy kat. „B”.
2. Znajomość ustaw:
a) ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego,innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
b) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
b) umiejętność tworzenia programów i projektów socjalnych oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ten cel,
c) kreatywność,
d) komunikatywność,
e) umiejętność pracy w zespole, sumienność, szacunek do drugiego człowieka oraz zachowanie tajemnic służbowych,
f) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) praca socjalna,
b) dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom tego potrzebujących,
d) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
e) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych
f) współudział w przygotowaniu i realizacji programów dla osób wykluczonych społecznie, realizowanie zadań aktywnej integracji w ramach projektu systemowego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kwestionariusz osobowy*;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;
6. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2) referencje;
3) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
7. Termin składania dokumentów : do dnia 09 września 2011 r.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 (pokój nr 19) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres Ośrodka (jak wyżej) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 09-09-2011 r. do godz. 14.00 (ostateczna data wpływu dokumentów do MGOPS w Strzelnie). Dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


                                                                                              Kierownik 
                                                                                       Miejsko-Gminnego
                                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        Małgorzata Nowak


Uwagi:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl .
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w MGOPS w Strzelnie, pok. nr 19, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .


Załączniki

Kwestionariusz osobowy (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Nowak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2011-08-19 12:08:14
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2011-08-19 12:32:50
Ostatnia zmiana:2011-08-19 12:41:15
Ilość wyświetleń:3804

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij