Konsultacje - „Program współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 

    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

    Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2 88-320 Strzelno lub drogą mailową na adres andzia@strzelno.pl . do dnia 7 października 2011 r. na załączonym formularzu.