Strzelno, dnia 27-09-2011 r.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego:

Pracownik socjalny 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie

Z siedzibą w Strzelnie, ul. Cieślewicza  2

Ogłoszonego w dniu 27-09-2011 r.


Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko pracownika 
socjalnego, Komisja wyłoniła kandydata w osobie Pani Zofii Niedziela zamieszkałej - Jeziorki. Kierownik MGOPS w Strzelnie /Małgorzata Nowak/