Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Modernizacja mieszkań komunalnych poprzez wymianę stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach komunalnych Gminy Strzelno.

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Modernizacja mieszkań komunalnych poprzez wymianę stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach komunalnych Gminy Strzelno.

CPV:
44221100-6, 44221000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
1)oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 100.000,00 złotych brutto każda; oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6)opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Tadeusz Nowak

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2011-10-20 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-10-20 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
1000,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest wymiana stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach komunalnych Gminy Strzelno. Zakres zamówienia obejmuje:
-montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - 67 szt. o łącznej powierzchni 114,06 m2,
-osadzenie podokienników PCV wewnętrznych - o łącznej długości 77,38 m2,
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2. Wymiary stolarki okiennej przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji (wymiary podano świetle węgarka w cm).
2. CPV 44221100-6, 44221000-5
3. Zgodnie 36 ust. 5 ustawy wykonanie części przedmiotu zamówienia może być powierzone podwykonawcom - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
4.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
6.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia dla prac objętych przedmiotem zamówienia.
7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_wymiana okien_ADM (357.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1_przedmiar robót (141.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 1_przedmiar robót (1) (110.3kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 1_przedmiar robót (2) (137kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 2_Specyfikacja wykonania i odbioru robót (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 3_wymiary stolarki okiennej (212.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2011-10-06 13:51:00
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2011-10-06 13:44:12
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2011-10-06 14:05:00
Ostatnia zmiana:2011-10-24 08:22:09
Ilość wyświetleń:2561

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij