Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych i użyteczności publicznej będących własnością Gminy Strzelno

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych i użyteczności publicznej będących własnością Gminy Strzelno

CPV:
90513200-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej dwie usługi wywozu nieczystości stałych, z których wartość jednej z nich wyniosła ponad 200.000,00 zł brutto,
6)Dokumenty potwierdzające, iż usługi wymienione w wykazie określonym w poz. 5 zostały wykonane z należytą starannością (rekomendacje).
7)Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
8)Aktualne zezwolenie Burmistrza Strzelna na zbieranie i transport odpadów w ramach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.05.236.2008).
9)Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10) Aktualną umowę z wysypiskiem śmieci na przyjmowanie odpadów stałych.


Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2012-03-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-03-08 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1500,00

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych (zmieszanych odpadów komunalnych) z nieruchomości komunalnych, oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Strzelno z miejscowości: Strzelno miasto i terenów wiejskich Gminy Strzelno.
Wywóz nieczystości obejmuje wywóz następujących pojemników i kontenerów:
a.Pojemników o pojemności 120 l; przewidywany wywóz w liczbie 212 szt. w mieście Strzelnie i 20 szt. na terenach wiejskich Gminy Strzelno; przewidywana częstotliwość wywozów 2 raz w miesiącu.
b.Pojemników o pojemności 1100 l ; przewidywany wywóz w liczbie 2 szt. w mieście Strzelnie i 1 szt. na terenach wiejskich Gminy Strzelno; przewidywana częstotliwość wywozów 2 raz w miesiącu i 1 raz w miesiącu.
c.Kontenerów KP-7 o pojemności 7000 l; przewidywany wywóz w liczbie 6 szt. w mieście Strzelnie i 10 szt. na terenach wiejskich Gminy Strzelno; przewidywana częstotliwość wywozów 1 raz w miesiącu i co 2 miesiące.
Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z liczbą pojemników i kontenerów stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, częstotliwość wywozu pojemników i kontenerów stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2.CPV: 90513200-8
3.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_nieczystości stałe 2012 (536.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie SIWZ_02.03.2012 (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-02-28 09:24:07
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-02-28 09:24:20
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-02-28 09:35:09
Ostatnia zmiana:2012-03-14 10:40:18
Ilość wyświetleń:2578

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij