Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

CPV:
66000000-0; 66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
6)sprawozdania finansowego w calości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.


Termin realizacji:
w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2012-03-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-03-21 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
cena - 100 %

Wadium:
4000,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.500.000 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku
1.Kwota kredytu 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
2.Okres kredytowania: 15 lat od podpisania umowy.
3.Waluta kredytu - PLN.
4.Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego:
a)pierwsza transza; do 29.03.2012 r. w kwocie 1.500.000,00 zł
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości kredytu objętego niniejszym zamówieniem bez dodatkowych opłat, prowizji lub kar za zmniejszenie wysokości kredytu.
6.Przewiduje się kwartalną spłatę równych rat kapitałowych.
7.Zamawiający uznaje możliwość:
a)płatności odsetek i rat kapitałowych w ostatnim dniu miesiąca kwartału za ten kwartał z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
(lub)
b)płatności odsetek i rat kapitałowych za kwartał w pierwszym dniu miesiąca po tym kwartale z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
8.Bazą stopy procentowej przedmiotowego kredytu będzie WIBOR 3M.
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
10.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia z tym związanych dodatkowych kosztów).
11.Oprocentowanie kredytu obliczone będzie w następujący sposób: WIBOR 3M + marża banku + prowizja (marża i prowizja banku musi być stała przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała podwyższeniu).
12.Odsetki będą naliczone i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu.
13.Prowizja będzie płatna przy wypłacie transzy.
14. Raty kapitałowe wraz z odsetkami płatne będą kwartalnie począwszy od 31 marca 2013 roku.
15.Forma zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2.CPV: 66000000-0; 66113000-5
3.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwości skladania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza mozliwości skladania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniajacych.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_kredyt2012 (289.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ_KALKULACJA KOSZTU KREDYTU_2011 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ_skladniki ceny (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki (10.2MB) Zapisz dokument  
opinia_RIO (155.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-03-14 10:40:30
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-03-14 10:40:36
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-03-14 10:50:32
Ostatnia zmiana:2012-03-22 09:24:08
Ilość wyświetleń:2088

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij