Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Przeprowadzenie szkoleń społecznych i zawodowych dla uczestników projektu: ,,Twoja szansa" w Gminie Strzelno

Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tytuł przetargu:
Przeprowadzenie szkoleń społecznych i zawodowych dla uczestników projektu: ,,Twoja szansa" w Gminie Strzelno

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
4) dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
5) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012 r

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Kaźmierczak

Miejsce składania ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno, pokój nr 4

Oferty można składać do:
2012-05-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-05-14 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno, pokój nr 4

Kryteria wyboru:
cena - 100 %

Wadium:
Nie wymagane

Uwagi:
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: "Twoja szansa" w zakresie:
1.1 Szkolenie zawodowe pt.: "Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego" dla 2 uczestników
1.2 Szkolenie zawodowe pt.: "Operator maszyn do prac ziemnych" dla 2 uczestników
1.3 Szkolenie zawodowe pt.: "Opiekunka osób starszych" dla 2 uczestników
1.4 Szkolenie zawodowe pt.: "Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej" dla 16 uczestników
1.5 Szkolenie zawodowe pt.: "Florystyka i zdobienie przedmiotów" dla 2 uczestników
1.6 Szkolenie zawodowe pt.: "ABC komputera" dla 10 uczestników
1.7 Szkolenie zawodowe pt.: "Pracownik administracyjno-biurowy" dla 2 uczestników
1.8 Szkolenie zawodowe pt.: "Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 4 uczestników
1.9 Trening umiejętności społecznych dla 26 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie
1.10 Warsztaty doradztwa zawodowego dla 22 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie
1.11 Rozmowa z doradcą zawodowym dla 26 uczestników w wymiarze 52 godzin łącznie
1.12 Warsztaty doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych dla 4 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie
1.13 Rozmowa z pośrednikiem pracy dla 26 uczestników w wymiarze 26 godzin łącznie
1.14 Warsztaty wspierające rodzinę dla 3 rodzin w wymiarze 25 godzin łącznie
1.15 Poradnictwo prawne dla 10 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie
1.16 Samopomocowa grupa wsparcia z zakresu samorozwoju dla 10 uczestników w wymiarze 36 godzin łącznie
1.17 Warsztat ABC przedsiębiorczości dla 5 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie
1.18 Kurs pierwszej pomocy przed medycznej dla 16 uczestników w wymiarze 10 godzin łącznie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
2.CPV: 80.00.00.00-4
3.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_MGOPS_szkolenia (410kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-04-27 09:07:12
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-04-27 09:07:28
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-04-27 09:17:33
Ostatnia zmiana:2012-07-03 12:20:23
Ilość wyświetleń:2367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij