Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Zakup nowego autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci oraz dostosowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Zakup nowego autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci oraz dostosowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim

CPV:
34121000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw które swoim rodzajem odpowiadają przedmiotowi niniejszego zamówienia, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej dwie dostawy, których wartość jednej z nich wyniosła ponad 400.000,00 zł brutto,


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 24 sierpnia 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Łuczak

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2012-05-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-05-15 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
2000,00

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Strzelno.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ
2.CPV 34121000-1
3.Wykonanie przedmiotu zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom
4.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
6.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia dla dostaw nie objętych przedmiotem zamówienia.
7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_dostawa autobusu (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie SWIZ_08.05.2012 r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja_o_zmianie_treści_SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-05-02 10:28:59
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-05-02 10:29:15
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-05-02 10:34:20
Ostatnia zmiana:2012-07-03 12:20:29
Ilość wyświetleń:2032

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij