Strzelno, dnia 2 maja 2012 r.

Burmistrz Strzelna 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. ochrony środowiska

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

 

  1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane związane z ochroną środowiska, 2 lata stażu pracy.
  2. Zakres wykonywanych zadań: Zadania główne: prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody na terenie Gminy Strzelno, ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, przygotowywanie projektów uchwał, prowadzenie spraw z zakresu zadrzewień na terenie gminy, prowadzenie spraw związanych z numeracją budynków i nazw ulic, prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, organizowanie oraz prowadzenie targowiska i parkingów.
  3. Znajomość przepisów: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa prawo wodne, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kwestionariusz osobowy*;

4) kserokopie świadectw pracy;

5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;

  1. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

2) referencje;

3)  inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

  1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 14 maja 2012 r.
  2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Burmistrz Strzelna

            /-/

Ewaryst Matczak

 

Uwagi:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesłać drogą pocztową  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Termin składania dokumentów aplikacyjnych 14 maja 2012 r. na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .