obrazek

                                                                              Strzelno, dnia 10-05-2012rOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie, ul. Sportowa 6 ; 88-320 Strzelno

 

Określenie stanowiska: asystent rodziny - stanowisko współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 01 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. – praca w środowisku 3 rodzin na terenie gminy - 40 godzin miesięcznie, w okresie od czerwca do grudnia 2012r. w ramach realizacji projektu systemowego „ Twoja Szansa” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

WYMAGANIA:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1.  posiada:

  •  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, lub

  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2.   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3.   wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


ZAKRES PRACY:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie udzielanie wsparcia i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 9.00a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 8.00 a 21.00 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym, w porozumieniu
z rodziną. Asystent rodziny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys (CV),

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4.      kserokopia dowodu osobistego,

5.      oświadczenie o niekaralności,

6.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

7.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

8.      oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.


Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie, ul. Sportowa 6 , 88 – 320 Strzelno, pokój nr 6, do 22 maja 2012 r. w godzinach 7.30 – 15.15 – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 569 47 14

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.strzelno.pl ; www. bip. strzelno.pl Urzędu Miejskiego w Strzelnie (oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie.

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie

 

 Małgorzata Nowak