Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Remont budynku byłego kina ,,Kujawianka" obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Remont budynku byłego kina ,,Kujawianka" obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji


CPV:
45300000-0, 45310000-3, 45000000-7, 45231300-8 45332200-5, 45200000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych; oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
o konstrukcyjno-budowlanej,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
2. oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.3 SIWZ. (załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji)
7. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie budynku o wartości co najmniej 1.000.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych; oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji)
8. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2013 roku

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2012-10-04 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-10-04 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 80 %
Warunki Gwarancji - 20%


Wadium:
8000,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie części ogólnodostępnej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe wraz z wykonaniem:
-instalacji centralnego ogrzewania,
-wentylacji,
-instalacji elektrycznej,
-doprowadzenia wody zimnej i ciepłej,
-dprowadzenia ścieków sanitarnych z poddasza oraz odpowietrzenia istniejącej kanalizacji sanitarnej na parterze,
oraz remont elewacji i pokrycia dachowego całego budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i renowacją stolarki drzwiowej.
Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2.CPV 45300000-0, 45310000-3, 45000000-7, 45231300-8 45332200-5, 45200000-9
3. Zgodnie 36 ust. 5 ustawy wykonanie części przedmiotu zamówienia może być powierzone podwykonawcom - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
6.Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia dla prac nie objętych przedmiotem zamówienia.
7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacje techniczne (1MB) Zapisz dokument  
przedmiary (683.6kB) Zapisz dokument  
ARCHITEKTURA (21.8MB) Zapisz dokument  
WOD-KAN (2.5MB) Zapisz dokument  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (1.8MB) Zapisz dokument  
SIWZ_MGOKiR (439kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA (2.5MB) Zapisz dokument  
Zapytanie SIWZ_25.09.2012_bip (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie SIWZ_01.10.2012_bip (10.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-09-19 09:05:59
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-09-19 09:06:13
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-09-19 09:24:01
Ostatnia zmiana:2012-10-23 08:13:49
Ilość wyświetleń:2499

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij