obrazek
Umowa na przebudowe poddasza na cele dydaktyczne w SOSW w Strzelnie
    W dniu 27 września 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.
    W imieniu Gminy Strzelno umowę podpisali Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak i Skarbnik Gminy Dorota Rawska, a w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki i Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Michał Korolka.
    Całkowita wartość Projektu ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie” wynosi 510.125,43 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 510.125,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 331.581,52 zł, co stanowi 65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.
    Projekt ,,Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie” zostanie zrealizowany do 31 marca 2012 r.