Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Termomodernizację budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i kotłowni

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Termomodernizację budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiej w Strzelnie polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i kotłowni


CPV:
45331110-0 44221000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegających dla części 1 na remoncie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan lub kotłowni, dla część 2 na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych; oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6)opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
Część I - od dnia podpisania umowy do 30.04.2013 r. Część II - od dnia podpisania umowy do 30.04.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urzad Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2012-12-04 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-12-04 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
części 1 - 2000,00 zł części 2 - 1500,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego polegająca na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i kotłowni.
Remont instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i kotłowni podzielony jest na trzy zadania w skład których wchodzi:
1.remont wewnętrznej instalacji c.o., wod-kan i kotłowni w budynku Gimnazjum,
2.remont wewnętrznej instalacji c.o., wod-kan w mieszkaniach komunalnych w budynku Gimnazjum,
3.remont łazienek w budynku Gimnazjum.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w jej skład wchodzi:
1.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum,
2.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych w budynkach komunalnych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części:
Część 1 - remont instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i kotłowni
Część 2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_termomodernizacja i c.o. (503.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kotłownia CO (2.7MB) Zapisz dokument  
okna (252kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót i wymiary storali okiennej i drzwiowej_Gimnazjum (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót_gimnazjum_CO (268.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót_gimnazjum_CO_mieszkania (184.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót_gimnazjum_łazienki (273.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania bip_19-11-2012 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_bip_okna_ 26-11-2012 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar_Gimnazjum_komunlne_okna (1) (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rysunek stolarka okienna_mieszkania komunalne (91.7kB) Zapisz dokument  
odpowiedź na pytania_bip 20-11-2012 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_okna_1_ 26-11-2012 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_CO_ 26-11-2012 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_okna_ 27-11-2012 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_okna_ 28-11-2012 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_okna_ 29-11-2012 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytania_okna_ 30-11-2012 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2012-11-16 15:28:59
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2012-11-16 15:29:02
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2012-11-16 15:40:41
Ostatnia zmiana:2012-12-06 13:08:22
Ilość wyświetleń:3150

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij