Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013 roku

Burmistrz Strzelna  Ewaryst Matczak ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013 roku.  Zarządzenie Nr 4/2013
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 16 stycznia 2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013 roku.

     Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz.1536 z 2011r. Nr 112, poz. 654; Nr 149,poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz.1244, Nr 232 poz.1378) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).oraz zasad określonych w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zarządzam, co następuje:


                                                                §1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013r.

Rodzaje zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
1. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowania zawodników klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu
2. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu udziału zawodników klubu w zawodach sportowych w określonej dyscyplinie
3. Dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu
4.Dofinansowanie wydatków majątkowych z tytułu utrzymania bazy sportowej, urządzeń sportowych służących do uprawiania sportu
5. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych
6. Dofinansowanie organizacji szkolenia sportowego dla mieszkańców Miasta Strzelna

                                                               §2.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań.
1.Na realizację powyższych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się środki finansowe w kwocie 202.000,00 zł ( dwieście dwa tysiące złoty 00/100 )
2. Kwota dofinansowania na zadania realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – 202.000,00 zł (dwieście dwa tysiące złoty 00/100 )

                                                               §3
Zasady przyznania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są kluby sportowe realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Strzelno.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

                                                              §4
Wymagane elementy oferty i dokumenty składane wraz z ofertą

1. Określenie wnioskodawcy przez podanie jego nazwy adresu, numerów telefonów, adresu poczty elektronicznej, NIP-u, Regonu, wskazanie osób bądź osoby do składania w imieniu wnioskodawcy wyjaśnień w zakresie oferty realizacji zadania.
2. Wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadnia proponowanego do realizacji, jego cel i rodzaj;
4. Termin i miejsce realizacji zadania
5. Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadnia wraz ze wskazaniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.
6. Informacje o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w dziedzinie sportu, jego doświadczeniu w zakresie, którego dotyczy zadnie;
7. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania;
8. Do oferty wnioskodawca ma obowiązek dołączyć z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o jego zgodności ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania ofert.

                                                            §5
Termin i warunki realizacji projektów
1. Termin realizacji zadań określa się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najważniejszą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr III/13/2010 wykonanie zadnia ma przyczynić się do realizacji celu publicznego z zakresu sportu, jaki gmina zamierza osiągnąć jest to w szczególności:
- poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków beneficjentów
- poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom gminy do działalności sportowej prowadzonej przez beneficjentów na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

                                                            §6
Termin i warunki składania ofert

1. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 , 88-320 Strzelno lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) – 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
3. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010, Nr 6, poz. 25).
4. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu oferenta są uprawnione do reprezentowania go i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
5. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie www.bip.strzelno.pl.

                                                          §7.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Strzelna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.
3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),
2) złożenie oferty na obowiązującym druku oferty,
3) złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2013roku”,
4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów,
6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne),
7) dołączenie do oferty wymaganego w ogłoszeniu o konkursie załącznika,
8) parafowanie oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem każdej strony załącznika do oferty,
9) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 20% wkład własny,
10) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.
4. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.
5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja bierze pod uwagę:
- możliwość realizacji zadania przez beneficjentów;
- ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zdania;
- wysokość wkładu własnego beneficjenta na realizacje zadnia;
- dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań w dziedzinie sportu oraz prawidłowość i rzetelność rozliczeń finansowych poprzednich dotacji udzielanych wnioskodawcy z budżetu Gminy.
6. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Strzelna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.
7. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

                                                         §8.
1. Informacja o konkursie podlega:
1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.strzelno.pl),
3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

                                                          §9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Druki do pobrania znajdują się na stronie: www.bip.strzelno.plZałączniki

wzór oferty (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andżelika Kulczycka
Data utworzenia:2013-01-17 12:42:55
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2013-01-17 12:43:09
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2013-01-17 14:38:27
Ostatnia zmiana:2013-01-17 15:15:31
Ilość wyświetleń:2172

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij