Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Wykonanie bankowej obsługi Gminy Strzelno

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Wykonanie bankowej obsługi Gminy Strzelno

CPV:
66000000-0, 66110000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tekst. jedn. z 2002 r. dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali lub wykonują przynajmniej jedną usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i załączą dokumenty potwierdzające, że usługa ta została lub jest wykonywana należycie,
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)w przypadku banku państwowego utworzonego na podstawie ustawy Prawo bankowe: rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
4)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 4 do specyfikacji) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.


Termin realizacji:
36 miesięcy od dnia 11.06.2013 roku do dnia 10.06.2016 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-02-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-02-14 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
2000,00

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Strzelno i jej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiot umowy obejmuje otwarcie i prowadzenie następujących rachunków:
a) jednego rachunku bieżącego i 13 rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Strzelnie,
b) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Referatu Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miejskim w Strzelnie,
c) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Przedszkola nr 1 w Strzelnie przy Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strzelnie,
d) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Przedszkola nr 2 w Strzelnie przy Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strzelnie
e) jednego rachunku bieżącego Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie,
f) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Zakładu Energetyki Cieplnej w Strzelnie,
g) jednego rachunku bieżącego i dwóch rachunków pomocniczych Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie,
h) jednego rachunku bieżącego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie,
i) jednego rachunku bieżącego i jednego rachunku pomocniczego Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie,
j) jednego rachunku bieżącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Upośledzonych Umysłowo w Strzelnie.
k) jednego rachunku bieżącego Biblioteki Miejskiej w Strzelnie
l) jednego rachunku bieżącego gminnego sześciu rachunków pomocniczych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_bank_2013 (334.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki (8.6MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2013-02-05 10:17:53
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2013-02-05 10:17:57
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2013-02-05 10:33:30
Ostatnia zmiana:2013-02-19 08:13:33
Ilość wyświetleń:2101

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij