Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Zakup Energii Elektrycznej

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Zakup energii Elektrycznej

CPV:
09000000-3, 09300000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2)posiadają wiedzę i doświadczenie;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 4 do SIWZ;
2)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki;
3)pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika nr 7 do SIWZ;
4)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: na okres 21 miesięcy do dnia 31.12.2014 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-02-21 godz: 08:20

Otwarcie ofert:
2013-02-21 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
Gmina Strzelno - Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:
-Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie
-Zakład Energetyki Cieplnej
-Urząd Miasta i Gminy Strzelno
-Referat Oświaty, Kultury i Sportu
-Państwowe Przedszkole nr 1
-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
-Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie
-Państwowe Przedszkole nr 2
-Specjalny Ośrodek szkolno wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
-Środowiskowy Dom Samopomocy
Gmina Strzelno oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne
Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ.
2.CPV: 09000000-3, 09300000-2
3.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Wymagany termin wykonania zamówienia: na okres 21 miesięcy do dnia 31.12.2014 roku.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (311kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 1 do SIWZ (707kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 2 do SIWZ (778kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz oferty - czę¶ć 1 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz oferty - czę¶ć 2 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 4 do SIWZ - O¶wiadczenie o spełnieniewarunków (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 5 do SIWZ - O¶wiadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 6.1 do SIWZ - Projekt umowy - czę¶ć1 (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 6.1.1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy - Oswietlenie uliczne(1) (417.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 6.1.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo-O¶wietlenie (487.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 6.2 do SIWZ - Projekt umowy - czę¶ć2 (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 6.2.1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy - pozostałe obiekty (502.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 6.2.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo - pozostałe obiekty (502.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±cznik nr 7 do SIWZ - O¶wiadczenie o braku podstaw (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania SIWZ_13.02.20113 (475.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2013-02-12 12:58:53
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2013-02-12 12:58:55
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2013-02-12 13:10:01
Ostatnia zmiana:2013-02-22 14:13:26
Ilość wyświetleń:2323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij