Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Udzielenie kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 8.765.314,48 zł z przeznaczeniem na wykup przed terminem wyemitowanych obligacji, oraz wcześniejszej spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Udzielenie kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 8.765.314,48 zł z przeznaczeniem na wykup przed terminem wyemitowanych obligacji, oraz wcześniejszej spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów

CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2) oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 2 Pzp (Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji).
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8) Aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) lub kserokopia innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych - tylko w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego oraz oświadczenie, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.


Termin realizacji:
Termin uruchomienia kredytu: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Czas obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Marek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-04-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-04-09 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
35.000,00 zł

Uwagi:
1.Przedmiot zamówienia;
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 8.765.314,48 zł z przeznaczeniem na wykup przed terminem wyemitowanych obligacji, oraz wcześniejszej spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w kwocie:
- wykup obligacji Serii B w kwocie 400.000,00 zł
- wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu w kwocie 1.081.600,00 zł
- wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu w kwocie 2.421.190,20 zł
- wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Strzelnie w kwocie 3.080.000,00 zł
- wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Strzelnie w kwocie 1.782.524,28 zł
2.Uruchomienie kredytu nastąpi w następujący sposób:
- transza dotycząca wykup obligacji w kwocie 400.000,00 zł zostanie przekazana na konto Gminy Strzelno w terminie do 30.06.2013 roku,
- transza dotycząca wcześniejszy spłat kredytów w kwocie 8.365.314,48 zł zostanie przekazana na konto Gminy Strzelno w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.Okres kredytowania: 10 lat od podpisania umowy.
4.Przewiduje się karencję w spłacie kapitału, spłata I raty kredytu nastąpi do dnia 31.03.2014 roku.
5.Kredyt spłacany będzie w latach 2014-2023 na podstawie harmonogramu spłat rat na podstawie harmonogramu spłat rat kapitałowych według założeń określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, płatnych w datach określonych w w/w harmonogramie, począwszy od dnia 31.03.2014 r. do dnia 31.12.2023 r.
6.Waluta kredytu - PLN.
7.Przewiduje się kwartalną spłatę rat kapitałowych w oparciu o stawkę WIBOR 3M
8.Oprocentowanie kredytu obliczone będzie w następujący sposób: WIBOR 3M + marża banku (marża musi być stała przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała podwyższeniu).
9.Forma zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 8.765.314,48 zł wystawioną przez Burmistrza Strzelna.
10.Zamawiający uznaje możliwość:
a)płatności odsetek i rat kapitałowych w ostatnim dniu miesiąca kwartału za ten kwartał z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
(lub)
b)płatności odsetek i rat kapitałowych za kwartał w pierwszym dniu miesiąca po tym kwartale z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
12.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowej zgody banku oraz bez ponoszenia z tym związanych dodatkowych kosztów).
13.Odsetki będą naliczone i pobierane tylko od faktycznie wykorzystanego kredytu.
2.CPV: 66113000-5
3.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniajacych.
6.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiajacy nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Odpowiedz na pytania do SIWZ_11.03.2013 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ABSOLUT_2009 (327.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ_skladniki ceny (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz na pytania do SIWZ_11.03.2013 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ABSOLUT_2010 (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 3_Kalkulacja Kosztów Kredytu (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie_ENOTICES_gminastrzelno-2013-024763-F02-PL (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załaczniki_kredyt_konsolidacyjny (12.9MB) Zapisz dokument  
Załączniki_dodatkowe (2.9MB) Zapisz dokument  
zapytanie SIWZ_04.03.2013 (102.3kB) Zapisz dokument  
ABSOLUT_2011 (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytanie SIWZ_20.03.2013 (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie SIWZ_20.03.2013 (164.4kB) Zapisz dokument  
Odpowiedz na pytania do SIWZ_26.03.2013 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do sposobu obliczania ceny ofertowej (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_kredyt2013 (317kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2013-02-19 08:15:45
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2013-02-19 08:15:45
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2013-02-19 08:27:27
Ostatnia zmiana:2013-04-12 11:27:18
Ilość wyświetleń:2465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij