obrazek

                                                     

Strzelno, dnia 07-05-2013rOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY


 

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie, ul. Sportowa 6 ; 88-320 Strzelno

Określenie stanowiska: asystent rodziny - stanowisko współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 01 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – praca w środowisku 3 rodzin na terenie gminy - 60 godzin miesięcznie ( 1 rodzina 20 godzin miesięcznie), w okresie od czerwca do grudnia 2013r. w ramach realizacji projektu systemowego „ Twoja Szansa” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

WYMAGANIA:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1.  posiada:

 •  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2.   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3.   wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych

 2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

 3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

 6. umiejętność współpracy w zespole,

 7. odporność na sytuacje stresowe,

 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 9. prawo jazdy kat. ”B” i posiadanie własnego środka transportu,

 10. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.Opis stanowiska

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie udzielanie wsparcia i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 • współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

 • opracowanie i realizacja planu z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 9.00a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 8.00 a 21.00 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym, w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys (CV),

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4.      kserokopia dowodu osobistego,

5.      oświadczenie o niekaralności,

6.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

7.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

8.      oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

 Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie, ul. Sportowa 6 , 88 – 320 Strzelno, pokój nr 6, do 17 maja 2013 r. w godzinach 7.30 – 15.15 – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 569 14 47

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.strzelno.pl ; www. bip. strzelno.pl Urzędu Miejskiego w Strzelnie (oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie.


Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie

 Małgorzata Nowak